&1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta i zawierający dane niezbędne do jego złożenia i realizacji, w tym dane o Produktach objętych Umową sprzedaży i dane dotyczące sposobu dostawy i płatności. 
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie lub posiadająca Konto Klienta.
 • Konto klienta – uruchomiony na rzecz Klienta i jego żądanie z chwilą dokonania Rejestracji w Sklepie, indywidualny dla każdego Klienta panel. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę. 
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Produkt – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży. 
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.fikoty.pl/regulamin  
 • Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie w celu utworzenia i prowadzenia Konta Klienta. 
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.fikoty.pl 
 • Sprzedawca – Paweł Błoński – Studio Grafiki i Ilustracji, Wikno 5, 13-100 Nidzica, NIP 7952145301
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza zamówienia. 

&2
Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adresu e-mail.

4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem utraty poufności, dostępności i integralności danych Klienta w związku z nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Z tego względu Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizację zagrożeń, w szczególności programy antywirusowe oraz zasadę nieujawniania osobom postronnym hasła do Konta Klienta.

6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@fikoty.pl . W reklamacji Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

&3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną takie jak:

a. Składanie zamówienia.

b. Założenie Konta Klienta. 

a. Składanie zamówienia.

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest zarówno za pośrednictwem założonego Konta Klienta, jak i bez konieczności posiadania Konta Klienta w Sklepie. 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://sklep.fikoty.pl

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka wybranych przez Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. 

4. Warunkiem korzystania z usługi Składania zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.

6. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. 

7. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. 

8. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

9. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.

10. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

b. Założenie konta Klienta.

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie. 

3. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu oraz wskazać dane do uwierzytelnienia. Klient zobowiązany jest do należytej ochrony danych uwierzytelniających przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim. 

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie dokonania rejestracji na podany w formularzu adres email. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta. 

5. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient niezwłocznie uzyskuje także dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.

6. Konto Klienta świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny żądać usunięcia Konta Klienta poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy na adres elektroniczny sklep@fikoty.pl lub za pośrednictwem stworzonej do tego funkcji znajdującej się w panelu Konto Klienta: USUŃ KONTO KLIENTA. 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta w przypadku jego nieaktywności w określonym czasie. W takiej sytuacji Sprzedawca powiadomi Klienta na adres e-mail podany przy Rejestracji o planowanym usunięciu Konta Klienta i umożliwi Klientowi wyrażenie sprzeciwu wobec usunięcia. Brak wniesienia sprzeciwu przez Klienta w oznaczonym czasie oznacza zgodę na usunięcie jego Konta Klienta.

&4
Dostawa i płatność

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT) i wyrażone są w polskiej walucie. Ceny Produktów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który obliczany jest każdorazowo na podstawie wagi towarów i formy dostawy, w oparciu o cennik dostaw.

2. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. W przypadku wyjątkowo dużych przesyłek, Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.

3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

4. Płatności elektroniczne w Sklepie obsługiwane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.

5. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury do zamówienia, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia bądź włożona do paczki z zamówieniem w formie wydruku.

6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Klienta, bądź w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Sklepu.

&5
Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy zamówienia.

2. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne trwa maksymalnie do 3 dni. 

3. Realizacja zamówienia obejmującego produkt przed datą jego premiery w ramach przedsprzedaży rozpocznie się od dnia premiery produktu i również trwa maksymalnie do 3 dni licząc od dnia premiery.

4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

5. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

6. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

&6
Przedsprzedaż

1. W ramach przedsprzedaży Klient ma prawo do Zamówienia Produktu przed datą jego premiery po specjalnej cenie zanim Sprzedawca wejdzie w jego posiadanie.

2. Produkty objęte przedsprzedażą są wyraźnie oznaczone w Sklepie wraz ze wskazaniem przybliżonej daty ich premiery, a tym samym przybliżonej daty dostawy do Klienta. 

3. Wysyłka zamówionych Produktów rozpocznie się od dnia premiery zgodnie z kolejnością składania Zamówień. 

4. W przypadku zmiany daty premiery, Sprzedawca niezwłocznie przekaże informacje Klientowi na adres elektroniczny wskazany w Zamówieniu, dając mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bądź zaakceptowania nowych warunków. W przypadku braku informacji zwrotnej o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z nowym terminem realizacji.

&7
Prawo do odstąpienia umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie pisemnej i wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W ramach informacji o odstąpieniu od Umowy zaleca się przekazanie dodatkowych informacji, które ułatwią identyfikację przesyłki. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Liczy się data nadania przesyłki ze zwracanym Produktem. 

5. Konsument dostarcza zwracane przedmioty na wskazany przez Sprzedawcę adres na własny koszt. 

6. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu firmowym. Naruszenie tych warunków wyklucza przyjęcie przez Sprzedawcę odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę równą wartości kupionych przedmiotów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. 

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

&8
Rękojmia – odpowiedzialność za wady/reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedawcy: sklep@fikoty.pl

5. Aby usprawnić sposób procesowania reklamacji, zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, zwłaszcza rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. 

6. Podanie wskazanych wyżej informacji jest jedynie zaleceniem, a nie koniecznością i i nie wpływa na skuteczność procesu reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

7. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. 

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

11. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

&9
Gwarancje

1. Warunki gwarancji są indywidualne, dotyczą wybranych produktów i znajdują się na karcie gwarancji każdego produktu.

&10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach: 

a. Świadczenia usług drogą elektroniczną: Składanie zamówienia, Założenie Konta Klienta,

b. Realizacji Zamówienia, 

c. Obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami sprzedaży. 

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

&11
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

&11
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

&12
Postanowienia końcowe

Regulamin i jego zmiany dostępne są w Sklepie w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.